قوانین و مقررات آزمون ها

با آرزوی سلامتی و موفقیت برای دانشجویان عزیز در آزمون های پایان نیمسال بدین‌وسیله برخی از موارد مهم انضباطی وآموزشی به اطلاع شما عزیزان می‌رسد:

موارد انضباطی که در جلسه امتحان ارتکـاب آنهـا توسـط دانشـجویان تخلـف محسوب می شود

  • ارتکاب تقلب به هر نحو ( استفاده دانشجو از اطلاعات، تجهیزات و یـا امکانـات بـه صـورتی کـه مجاز نباشد، با قصد قبلی براي ارائه نتیجه یک فعالیت آموزشی یا پژوهشی موظف(
  • فرستادن دیگري به جاي خود یا شرکت به جاي دیگري در جلسه آزمون

3) همراه داشتن کتاب، جزوه، برگه ، ماشین حساب

4) همراه داشتن تلفن همراه، پیجر، پخش کننده هاي صدا و تصـویر (پلیرهـا)، سـایر دسـتگاه هـاي الکترونیکی ضبط و پخش و ارسال صدا و تصویر و تجهیزات آن ها

5)  مبادله هر شیء یا وسیله بین دانشجویان داخل جلسه آزمون، تمرکز نگاه به سایر دانشـجویان در حال آزمون و برگه آن ها

6)  صحبت با دیگر دانشجویان و مراقبین در حین برگزاري آزمون

7)  ارتکاب هر عملی که موجب برهم خوردن نظم و آرامش جلسه آزمون و مجموعه آموزشی باشـد، همانند تجمع بعد از خروج از جلسه در اطراف محل برگزاري

8)  عدم رعایت تذکرات و توصیه هاي مراقبان و مسـؤولان جلسـه آزمـون (ماننـد ننشسـتن بـر روي صندلی شماره گذاري شده غیر مرتبط(

9)  از بین بردن یا تخریب مدارك و یا تجهیزات محل آزمون

10) تفکیک و جداسازي برگه هاي امتحانی به هم دوخته شده (منگنه شده).

11)  خارج نمودن مستندات، مدارك و اوراق امتحانی از محل آزمون بدون اطلاع مسئولان جلسه

12)  همراه نداشتن کارت شناسایی دانشجویی ( نوشـتن هرگونـه یادداشـت بـر روي کـارت مـذبور معادل برگه تقلب محسوب می گردد(

13) عدم رعایت سایر ضوابط از قبل اعلام شده توسط حوزه آموزش نظیر حضور به موقـع در جلسـه آزمون

دانشجویان گرامی به موارد آموزشی ذیل توجه نمایند:

  • امتحان راس ساعت مقرر برگزار می شود و پس از شروع هر امتحان، دانشجویی که در ساعت مقرر حضور نداشته باشد در صورتی می توانـد در جلسه امتحان شرکت نماید که هیچ دانشجویی جلسه امتحان را ترك نکرده باشد و تاخیر ایشان با تأیید رییس حوزه امتحان موجه باشد. در هر صورت میزان تـاخیر نبایـد بـیش از 15 دقیقه باشد.

بدیهی است براي این قبیل دانشجویان وقت اضافی درنظر گرفته نمی شود.

  • صورتجلسه حضوروغیاب آزمون قبل از ترک جلسه امضا شود درغیراینصورت غیبت محسوب می گردد.
  • کارت ورود به جلسه را در هر آزمون به همراه داشته باشند.
  • وسایل شخصی از قبیل کیف ، کتاب ، موبایل و… به انتظامات تحویل داده وشماره مربوطه دریافت شود .
  • چنانچه دانشجویی در امتحان غیبت نماید به هیچ وجه از وي امتحان مجدد به عمل نخواهد آمد.
  • اگر دانشجویی به دلیل بیماري و یا بروز حادثه اي ناگوار، قادر به شرکت در جلسـه امتحـان نباشد و تقاضاي حذف پزشکی درس و یا نیمسال را داشته باشد می بایست حداکثر ظرف مـدت 48 ساعت گواهی و مدارك پزشکی را جهت تایید به پزشک معتمد دانشگاه ارایه نماید.

**در صورتی که دانشجو در جلسه امتحان حاضر باشد امکان بررسی حذف پزشکی آن درس پـس از امتحان وجود ندارد.

  • غیبت غیرموجه در امتحان منجر به نمره صفر در آن امتحان می شود.