مرکز آموزش علمی کاربردی مجتمع صنعتی پروتئینی شام شام

از شهریه دانشگاه علمی کاربردی چه می دانیم ؟