برای عضویت در گاهنامه ستاک ویژه ی گروه آموزشی مدیریت می توانید با مسئول فرهنگی دانشگاه در تماس باشید.